Cookie Policy

POLITYKA PRYWATNOŚCI strony internetowej www.hik.krakow.pl:

  1. Niniejszy Dokument określa sposób przetwarzania informacji zbieranych przez stronę internetową www.hik.krakow.pl
  2. Serwis zbiera informacje o użytkownikach w sposób automatyczny. Wykorzystuje w tym celu pliki Cookie. Jest to jedyna metoda służąca do automatycznego zbierania danych o użytkownikach.
  3. Pliki Cookie są to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Zazwyczaj wykorzystywane są do automatycznego rozpoznawania danego użytkownika przez serwer, dzięki czemu może on wygenerować przeznaczoną dla niego stronę. Umożliwia to tworzenie spersonalizowanych serwisów WWW, obsługi logowania, „koszyków zakupowych” w internetowych sklepach itp.
  4. Operatorem serwisu, a tym samym podmiotem umieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliku Cookiem jest Gemo Sp. z o.o. z siedzibą: ul Wielopole 4, 31-072 Kraków.
  5. Sposób akceptacji plików Cookie przez użytkownika określa przeglądarka internetowa za pomocą, które użytkownik korzysta ze strony. Większość przeglądarek daje użytkownikowi możliwość automatycznego ustawienia metod akceptacji plików Cookiem.
  6. Poprawne korzystanie z serwisu Holiday Inn Kraków City Center wymaga akceptacji przez użytkownika plików Cookie.
  7. Operator oświadcza, że pliki Cookie mogą być wykorzystywane do celów statystycznych.

 


 

PRIVACY POLICY website www.hik.krakow.pl:

1.This document defines how the information collected by the website www.hik.krakow.pl

2.Serwis collects information about users automatically. It uses this to Cookies. It is the only method used to automatically collect data about users.

3.Pliki Cookies are small pieces of information sent by a web server and stored on the user side (usually the hard drive). Typically they used to automatically recognize the user by the server, so it can generate reserved for its website. This allows you to create personalized websites, use login „shopping carts” at online stores like.

4.Operatorem service and thus subject to a placement device end user file Cook is Gemo Sp. o.o. location: ul Wielopole 4, 31-072 Kraków.

5.Cookie files acceptance by the user determines a web browser via which you use the site. Most browsers give the user the ability to automatically adjust the methods of acceptance of cookies.

6.Poprawne use of the service Holiday Inn Krakow City Center requires acceptance by the user cookie file.

7.Operator declares that Cookies may be used for statistical purposes.